Naslagwerken/archieven

Hermans, C. Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravenstein; Topografische, genealogische en statistische bescheiden s-Hertogenbosch, 1850 Monnikenwerk van de pionier van de Noord-Brabantse geschiedschrijving. 6 delen met 544 oorkonden en andere stukken vanaf 815/816 (giften van goederen in Herpen aan de abdij van Lorsch) tot 1805 (Maatregelen om ‘de gecedeerde landen’ onder het gewest Brabant te brengen), voorafgegaan door topografische, genealogische en statistische gegevens. BHIC
Hermans, C. Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-Brabant : Deel I en II s-Hertogenbosch, 1845 Met ‘staatsstukken en bescheiden’ over de inlijving van de souvereine heerlijkheden zoals Ravestein, in Frankrijk en vervolgens in de Bataafse Republiek. Ook een charter uit 1544 over de afbraak van de Ravensteinse . BHIC
Van Hoogstraten, A. Aanteekeningen op het land van Ravestein, oudtijds het land van Herpen genoemd en deszelfs aloude landsheeren met nevensgaande charters en geschiedkundige bescheiden Uden, 2008 Gedrukte uitgave van een handschrift uit de jaren 60 van de 19e eeuw door een priester die meewerkte aan de uitgave van de “Charters…”  van C.R. Hermans. Van Hoogstraten schreef vooral op basis van deze uitgave toegankelijke stukjes geschiedenis, tussen 1200 en 1800. De inhoudsopgave bevat alle beschreven onderwerpen (ruim 300). BHIC
Coppens, J. Nieuwe beschrijving van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, naar aanleiding van het Katholijk Meijerijsch memorieboek van A. van Gils s-Hertogenbosch, 1840-44 Beschrijving van het bisdom en de dekanaten met hun parochies. In deel 4 het Land van Ravenstein, met alle kerkelijke functionarissen en de verschillende parochies tussen 1634 en 1838. BHIC/Oss
Schutjes, L. Geschiedenis van het bisdom ‘s Hertogenbosch Sint Michielsgestel, 1870 Gegevens over de parochies in het bisdom. In dl. 5, p. 512-538 een geschiedenis van Ravenstein en een beschrijving van de kerken, pastoors/kapelaans, het gymnasium Aloysianum en het Franciscanessen-klooster. Register op plaats/persoonsnamen. Ook met andere plaatsen in het Land van Ravenstein. BHIC
Van Claarenbeek, R. Aanteekeningen betrekkelijk de stad en het Land van Ravenstein Ravenstein, 1870 Handgeschreven tekst van een voormalig burgemeester van Ravenstein (1851-1896). Zoals hij in de ondertitel vermeldt, putte hij uit de archieven van Ravenstein en uit het verzamelwerk van C.R. Hermans. Bijzonder zijn de tekeningen van o.a. de kerken van Dennenburg en Neerlangel. Oss
Van Paassen, W. Inventarissen van de archieven van : Drost van het Land van Ravenstein 1533-1795 ; Leenhof van het Land van Ravenstein 1458-1805 ; Rentmeester van het Land van Ravenstein 1617-1779 ; Municipaliteit van Ravenstein 1795-1800 ; Drost/baljuw van Ravenstein 1800-1810 ; Graafschap Megen 1331-1815 s Hertogenbosch, 1992 Overzicht uit het pre-digitale tijdperk. De inventars staat inmiddels op de site van het BHIC BHIC
Buijks, H. Archievengids voor het Maasland Oss, 1985 Handig overzicht uit de tijd van het streekarchief. De archieven zijn nu ook te vinden op de website vanhet BHIC. BHIC
 Van der Ree-Scholtens, G. De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795, Institutionele en juridische aspecten Assen/Maastricht, 1993 Een gedegen studie die de rechterlijke en bestuurlijke organisatie, de samenhang tussen de vrije heerlijkheden en de band met Brabant beschrijft. Met 6  kaarten uit de periode 1200/1300 tot 1700. BHIC
Sluijters, H./Buijks, H. Hogerhand in Stad en Land van Ravenstein Oss, 1987 Brochure over de inrichting van bestuur en rechtspraak in het verleden, de bronnen en een lijst van landsheren en beambten. BHIC
Lemmers, P. Ravenstein 1629-1811 ; R.K.-gezinnen in 3 fasen a: 1629-1700, b: 1700-1755, c: 1755-1811 : overleden: 1629-1811 met vele alfab. lijsten Malden, 1990 Registers van geboorten, doop, huwelijk en overlijden. BHIC
Veekens, J./Verberk, C./Holla,A. Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m 1838 Oss, 1994 Dankzij de genealogische werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein zijn veel persoonsgegevens uit de vonnissen beschikbaar gekomen voor stamboomonderzoekers. BHIC
  Genealogie Kocken   Over de Huisselingse tak van de familie Kocken BHIC
Van Ham, W./Sanders, J. Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795 : een institutionele handleiding s-Hertogenbosch, 1996 Literatuur en bronnen over bestuur, rechtspraak, belastingen, defensie, onderwijs, waterstaat, landbouw, zowel provinciaal als per gemeente. Met kaart uit 1795 met gebieden van de schepenbanken. BHIC
Sanders, J. (red.) Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814 ; Een institutionele handleiding s-Hertogenbosch, 2002 Zelfde indeling als de gids over de voorgaande periode. Met lijst van gemeenten en hun staatkundige situering. BHIC
van der Heijden, W./Sanders, J. Noord-Brabant in de negentiende eeuw : een institutionele handleiding s-Hertogenbosch, 1993 Sluit aan op de voorgaande gidsen. Met een een lijst en kaart van gemeenten in 1820. BHIC
Welings, Y./van der Heijden, C./Sanders, J. Hoenen en kapoenen : gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de-20ste eeuw s-Hertogenbosch, 2000 De belasting op onroerend goed als bron voor onderzoek. Met cijnsregister per plaats, literatuur en transcripties (handschrift in hedendaagse tekst overgezet). BHIC
Sanders, J. Van meters en schatters : bronnengids voor grondbelasting en kadaster in Noord-Brabant ca. 1826-1833 s-Hertogenbosch, 1998 De archiefstukken die de invoering van het kadaster opleverde in het provinciale en lokale archief, inclusief literatuur. Zie ook de gids”Noord-Brabant in de negentiende eeuw”. BHIC
Sanders, J. Voorwaarts … mars! : onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974 s-Hertogenbosch, 1996 Literatuur en archieven over conscriptie, militie, landweer, landstorm, schutterijen , genie en militaire rechtspraak. BHIC
van den Oord, A./Kuijpers, G./Brouwers, B. Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog : een gids voor bronnen en literatuur s-Hertogenbosch, 1994 Opsomming van archieven, literatuur (op auteur), dagbladen/periodieken en beeld en geluid. Met trefwoordenregister. BHIC
  Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 s-Gravenhage, 1979 In verschillende delen. Ook digitaal te raadplegen: donb.nl BHIC
  Collectie Sluijters bij BHIC-Grave   115 items, waaronder mappen met foto’s, documentatie over uiteenlopende onderwerpen over het Land van Ravenstein. BHIC
  Lezen in Brabantse bronnen: begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift s-Hertogenbosch, 1998 Niet alleen over moeilijke handschriften; ook tijdrekenkunde, muntwezen, justitie, notariaat, belastingen, persoonsregistratie en armenzorg komen aan bod. BHIC
Beijers, H./Van Bussel, G. Veldnamen als historische bron : Een handleiding voor methodisch onderzoek s-Hertogenbosch, 1991 Gedegen cursusboek voor het interpreteren van oude benamingen van akkers, waters, boerderijen, nederzettingen enz. BHIC