Landschap, geografie, waterstaat

Van Diepen, D.De geografische ontwikkeling van het Maaskantgebied in verband met zijn bodemgesteldheids-Hertogenbosch, 1950Overdruk van een artikel uit het Brabants Jaarboek, dat een historisch overzicht geeft van de ontwikkeling van bewoning en landbouw/veeteelt op de riverklei en de overstromingen (Beerse Maas).Oss
Van Diepen, D.De bodemgesteldheid van de Maaskant´s-Gravenhage, 1952Grondige studie (proefschrift) van het gebied tussen Den Bosch en Ravenstein. Behalve de bodem komt de geschiedenis van het water en de landbouw uitvoerig aan bod.BHIC
De Bont, Chr.‘…Al het merkwaardige in bonte afwisseling…’ : Een historische geografie van Midden- en Oost-BrabantWaalre, 1993Lezenswaardige bewerking van een rapport met een overzicht van de menselijke ingrepen in het landschap in relatie tot de natuurlijke gesteldheid. Met kaarten van relicten (houtwallen, akkers, heide, bebouwing, wegen, dijken) en grondgebruik/verkaveling. Met uitvoerige literatuurlijst.BHIC
Jaspers, P.Een aanzet tot regionalisme in de gemeente RavensteinNijmegen, 1985Scriptie die het cultuurlandschap (geologie, bodem, water, bewoning, landbouw) in  beeld brengt en de (negatieve) gevolgen van de ruilverkaveling (1960-1966) schetst.Oss
Van Diepen, D.De bodem van Noord-BrabantWageningen, 1968Toelichting bij een bodemkaart, met 4 pagina’s over de Maaskant.BHIC
Buijks, H.“Van den Grave aff totter Diezen toe”, Bijna 700 jaar waterschappen in het Maasland 1307-1996Oss, 1996Beknopte geschiedenis van de strijd tegen het water tussen Cuijk en Den Bosch, op een duidelijke manier verteld. De laatste 75 jaar gaan over het waterschap De Maaskant, dat tussen 1926 en 1937 in Ravenstein huisde en burgemeester Caners als dijkgraaf had.Oss
Buijks, H.675 jaar waterschappen in de Maaskant 1309-1984Oss, 1987Na een kort overzicht van de geschiedenis, een interessante lijst van de voormalige waterschappen/polders, met kaarten.BHIC
Kersemaekers, J.Rapport nopens de opheffing van 8 waterschappen in de omgeving van Ravenstein en de oprichting van het waterschap “”de polders van Ravenstein”” Ambtelijk stuk.BHIC
 Geschiedenis van de Beerse Maas Brochure (11 pag. + kaartje) tgv de onthulling van het Beerse Maas-monument (in Beers).Oss
Van den Bogaard, M.Bijdrage ten betooge van het onnatuurlijke en verderfelijke van het stelsel van wateropstuwing in Noord-Brabant; of de Groenendijk, enz…Nijmegen, 1864Uitvoerig betoog, met historische stukken onderbouwd,  van de rector van de Latijnse school in Ravenstein.BHIC
 Sluiting der overlaten in Noord Brabants-Hertogenbosch, 1869Rapport voor provinciale staten waarin veel tabellen met waterstanden van Maas en Beerse Maas (1852-1867).BHIC
 Verslag der commissie ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Januari 1919, no. 256, Afdeeling Waterstaat T., in zake de watervrije ophooging van den Beerschen Overlaats-Gravenhage, 1921Rapport met waterstanden tussen 1882-1920 en kaarten en tekeningen. BHIC
Deckers, J.De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas – voorheen en thans – uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwdTilburg, 1927Overzichtelijke historische studie met kaartmateriaal, die uitmondt in een pleidooi voor verbetering vna de waterafvoer. Er is ook een exemplaar met kritiek van M. Kersemakers.BHIC
 Memorie over den Harensche Zeegdijk, bekend onder den naam Groenendijk in Noord-Braband.Nijmegen, 1851Een pleidooi voor het ‘regt van Ravenstein om water door den Groendijk te lossen’.Oss
 De Maas de baas; verbetering Maasdijken 1986-2000Oss, 2001Boekje van het waterschap De Maaskant met teksten over de voorgeschiedenis, de discussie over dijkverzwaring, de werken en een blik op de toekomst.Oss
Smits, J./Crince, E.Brabants peil : monumenten voor waterbeheersing in Noord-BrabantNijmegen, 2001Een omvangrijke gids; jammer dat de foto’s klein zijn en een register ontbreekt. De gemalen van de Maaskant op ruim 30 pagina’s beschreven.BHIC
Spanjers, A.De Erfdijk Klein artikel over de aanleg van de Erfdijk (in: Heemkundige Sprokkelingen, 1987-2, p. 4-9)BHIC
Scroll naar boven