Jaarverslag 2019

 

Algemeen

Overeenkomst Raadhuis

Na jarenlang overleg is op 2 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de toekomstige exploitatie van het Raadhuis. In een ledenvergadering op 15 november gingen de aanwezigen unaniem akkoord met de deelname van de Heemkundekring in het Raadhuis.
Daarmee blijft een belangrijk monument van Ravenstein een openbare functie behouden. In het pand komen Restaurant Donato’s en andere gebruikers: het Toeristisch informatiecentrum Ravenstein (TIR), de Heemkundekring en het Sint Barbara Gilde. Er is een stichting Ravensteins Raadhuis opgericht, waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd. Deze gaat activiteiten bundelen om het cultuurhistorisch aanbod in Ravenstein te versterken. De Heemkundekring krijgt opslagruimte op de zolder van het Raadhuis

Nieuwe voorzitter gekozen

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 april is Joost Michels gekozen tot nieuwe voorzitter van de Heemkundekring. Joost is de opvolger van Winfried de Luij, die na twee termijnen van drie jaar aftredend was en niet herkiesbaar. Winfried was twee jaar secretaris en vier jaar voorzitter. Bij zijn afscheid werd hem lof toegezwaaid voor de prettige wijze van samenwerking in het bestuur en zijn vasthoudendheid in de pogingen om het Raadhuis te behouden voor de gemeenschap.

Foto-expositie Onderwijs

De werkgroep Beeldarchivering organiseerde van 23 maart-5 mei een tentoonstelling in het Raadhuis met als thema: Onderwijs in Groot-Ravenstein.

Stadswandelingen

Het afgelopen jaar waren er 83 wandelingen met in totaal 1.132 personen (2018: 116 wandelingen, 1500 personen).

Overlijden Bart Tonies

In de ledenvergadering op 2 april is stil gestaan bij het overlijden van Bart Tonies, die medeoprichter was van de Heemkundekring. Hij heeft zich ingezet voor het erfgoed van Ravenstein, zowel in dienst van de gemeente als privépersoon. Daarmee heeft hij zich in zekere zin ‘onsterfelijk’ gemaakt, aldus de voorzitter.

Tussen Maas & Erfdijk

In april, augustus en december verschenen nummers van ons blad Tussen Maas & Erfdijk. Drie keer 28 pagina’s gevuld met teksten van in totaal 12 auteurs. De redactie streeft ernaar om goed leesbare en toegankelijke artikelen met veel illustraties te presenteren.

Ledenaantal

Eind 2019 285 leden (eind 2018: 265)

Open Monumentendagen

Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn de Open Monumentendagen gehouden. De Heemkundekring leverde informatie voor de brochure van Oss over de activiteiten in Ravenstein. Stadsgidsen van de Heemkundekring gaven informatie bij de Garnizoenskerk en bij de tuinhuisjes aan het Philips van Kleefpad.

Nieuwe straatnamen

“Het Kruisstuk” en “Monnikenmeer” worden de namen van twee nieuwe straten, op de plek van de oude brandweerkazerne aan de Schaafdries. In Deursen-Dennenburg komt de nieuwe straat “Luttelveld”, tussen Hoogstraat en Laagstraat. De gemeente Oss heeft dit besloten, mede na raadpleging van de Heemkundekring, in het bijzonder Jeroen Arts en Joost Kocken.

Lezingen

Martin Jan van Mourik presenteerde op donderdagvond 12 september zijn boek over Adolf en Philips van Kleef. Initiatiefnemer Tom Gribnau gaf op 12 december een lezing over het boek Martiaal en theatraal. De jezuïeten in Ravenstein, (1643-1772)

Arnold van Zanten overleden

Arnold van Zanten is op 4 december overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Arnold is jarenlang stadsgids van de Heemkundekring geweest.

Jaarverslagen Werkgroepen

Jaarverslag werkgroep Beeldarchivering 2019

Werkgroepleden ultimo 2019:
Jeroen Arts, Marja van den Broek, Rop van de Burgt, Jacques Leverdingen

De werkgroep vergaderde, op een enkele uitzondering daargelaten, op iedere tweede maandag van de maand. Haar bijeenkomsten worden gehouden in de vergaderruimte van Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein. In deze ruimte is een wifi-verbinding, computer en beamer met scherm aanwezig.
De fotocollectie is opgeslagen op de beeldbank in de Brabant Cloud (via Erfgoed Brabant). De collectie is bereikbaar via de homepage van de Heemkundekring www.heemkunderavenstein.nl. Eind 2019 staan er zo’n 7.800 afbeeldingen op deze beeldbank.
Op verzoek van de bibliotheek Ravenstein hebben wij op 28 januari een foto presentatie gehouden met als thema’s ‘Carnaval’, ‘Jeugdwerk Ravenstein’, Stadsfeesten Ravenstein 600 jaar, Nieuwstraat en Walstraat. Er waren meer dan 60 personen aanwezig.
Van 23 maart t/m 5 mei is er een foto expositie in het Raadhuis te Ravenstein geweest met als thema ‘Onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein’. Deze expositie heeft in totaal zo’n 200 foto’s omvat, die aan de wand en in albums zijn getoond. Een aantal documenten en voorwerpen is tentoongesteld in de vitrines. De expositie is daarna op 8 zondagen in oktober en november te zien geweest in de Heemkamer in Herpen. Beide exposities hebben veel bezoekers getrokken. Zij hebben de mogelijkheid gehad om aanvullingen van de beschrijvingen van de foto’s te noteren. Deze aanvullingen zijn toegevoegd aan de beeldbank. Wij zijn alle inzenders van foto’s erkentelijk voor het beschikbaar stellen daarvan.
Op de website van de Heemkundekring is een nieuwe rubriek toegevoegd ‘Foto van de maand’.
Van diverse kanten worden ons foto’s aangereikt die door ons zijn gedigitaliseerd en die wij zullen gaan toevoegen aan de beeldbank.

Plannen voor 2020
-Presentatie bibliotheek Ravenstein 27 januari
-Foto expositie verenigingsleven: ‘Sport’ van 1 april t/m 10 mei in het Raadhuis te Ravenstein

Wie komt er onze werkgroep versterken?
beeldarchivering@gmail.com

Jaarverslag 2019 van de archeologische werkgroep (AWR)

Elk jaar vertellen we weer wat ons ‘werk’ inhoudt. Deze keer beperken we ons tot wat er dit jaar voor bijzonders langskwam. Op onze actielijst staan tal van onderwerpen die al langer lopen en nog niet zijn afgerond. Daar willen we het nu niet over hebben.

Dit jaar maakten we als werkgroep onze 20 jaar vol. We zijn met 8 personen, waarvan 4 van het eerste uur. We komen eens per maand bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.

Een grote verandering was de aanstelling van een nieuwe stadsarcheoloog, Mijke Peeters.
Zij heeft naast archeologie ook erfgoed in haar takenpakket. Zij is in oktober bij ons op bezoek geweest en we kunnen goed met haar samenwerken. Voor een aantal projecten komend jaar heeft ze ons aangewezen om de begeleiding te doen

Gemelde vondsten en locaties:
Molensingel (volkstuintjes)
Bezoekerscentrum Keent,
Romeinse munt Neerloon
Put uiterwaarden Neerloon

Opgravingen en vooronderzoeken:
Aanleg nieuwe waterleiding Kol. Wilsstraat
Onderzoek rond klooster Nazareth (BAAC)

Uitgekomen en ontvangen rapporten:
Tuin Jan Bakker (door AWR)
Detectorvondsten nieuwe brandweerkazerne (door AWR),
Laagstraat Deursen-Dennenburg (Bodac)
Booronderzoek voormalige brandweerkazerneterrein (BAAC 2009)
Meanderende Maas (nog niet goedgekeurd)

Informatieaanvragen:
Bleek (gemeente Oss),
Herpen centrum i.v.m. Herinrichting en riolering (gemeente Oss)

Artikelen in blad HKK:
April: Eerste steen uit 1819 van de school in Demen, aansluitend op de tentoonstelling onderwijs
Augustus: Merovingische gesp gevonden aan de Laagstraat Deursen-Dennenburg, aansluitend op de verwachte rapportage over Laagstraat 58
December: resultaten opgraving Laagstraat 2017/2018

Projecten die voor het komende jaar op de rol staan:
kelder onder ’t Pumpke
update archeologische waardenkaart Oss
bebouwing voormalige brandweerkazerneterrein
brug bij ravelijn Polleke en trap/ keerwand bij Landpoortstr., arch. begeleiding AWR
Meanderende Maas
proefsleuven op de Bleek
werkzaamheden Dom. Hanewinkelplaats
mogelijke verhuizing
Viering van ons 20-jarig bestaan

Werkgroep Stadsbelangen Heemkundevereniging Land van Ravenstein

Verslag 2019

Uitgangspunten werkgroep
De werkgroep voelt zich, gesteund door en in overleg met het bestuur, geroepen in te spelen op ontwikkelingen die de leefbaarheid en met name het historische karakter van de stad Ravenstein raken. Daarbij zijn zij namens de heemkundevereniging, op basis van een door het bestuur gedeelde visie, in gesprek met overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners.
Ook volgen zij via bijeenkomsten, vergaderingen, media en andere middelen, actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de stad, zoals woningbouw, gemeenschappelijke voorzieningen, herkenbaar maken van vestingwerken en de maatregelen van waterschap Aa en Maas met betrekking tot waterveiligheid. Indien nodig nemen zij het initiatief voor of nemen deel aan activiteiten die van belang zijn voor de belangen van de stad en haar inwoners, als het gaat om leefbaarheid en cultuurhistorische belangen.
De werkgroep bestond in 2019 uit Wim Walk, Jan Barnard, Joan Walk, Tonnie van Hooff, Gerrit Koel en René van den Heuvel (voorzitter).
De werkgroep kwam in 2029 in volle volledigheid 4 maal bij elkaar.
Een aantal leden van de werkgroep nam deel aan overleggen van werkgroepen van de dorpsraad met betrekking tot de Maasdijkverbreding en had overleg hierover met de Stichting Vestingwerken.

Werkplan 2020

* Actief volgen relevante media, vergaderingen gemeenteraad, gemeentelijke commissies, dorpsraad, informatieavonden en andere relevante bijeenkomsten
* Meedenken met en initiëren van openbare voorzieningen in voormalig raadhuis
* Verdere ontwikkeling en overleg Ontmoeten in de stad.
* Participeren in uitvoering plan gemeente m.b.t. Bolwerkenroute in samenwerking met Stichting Vestingwerken
* Participeren in uitvoering verlichting binnenstad
* Jaarlijkse schouw in Ravenstein m.b.t. onderhoud gemeentelijke cultuurhistorische/monumentale elementen
* Visie/plan stads- en buurtmoestuinen
* Participeren in overleg en uitvoering ontwikkelingen dijkverzwaring/uiterwaarden Maasmeanders
* Intensiveren onderlinge contacten met andere werkgroepen van Heemkundevereniging

Algemene visie werkgroep op de stad Ravenstein

De stad Ravenstein is een plaats met een duidelijk historisch karakter. Bewoners en bezoekers moeten kunnen blijven genieten van die kostbare plek. Een plek die zijn bijzonderheden conserveert, maar ook ruimte biedt aan het comfort van moderne voorzieningen. Die ontwikkelingen zijn geworteld in het historisch concept en de maat van de stad en dragen bij aan de herkenbaarheid daarvan.
De stad is blij met de bewondering die bezoekers hebben. Plannen voor toeristische ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkelingen zijn en worden ontwikkeld in samenspraak met bewoners.

Verslag van de stadsgidsen 2019

In 2019 hebben we 83 rondwandelingen gehad met 1.132 personen.
Er waren 80 personen bij de open wandeling, dat is een record.
Met 11 wandelingen bij Dagje Ravenstein waren 177 personen te gast.
We merken wel dat het aantal wandelingen afneemt. In 2018 waren er nog 116 wandelingen met 1500 gasten.

De wandeling door Duister Ravenstein is dit jaar niet doorgegaan. Theo Gallé, de troubadour, en Twan van de Broek, de marskramer, waren verhinderd. Zij waren toch wel heel belangrijk in het geheel. Of de wandeling nog een vervolg gaat krijgen is ongewis.

Liz Leverdingen neemt per april afscheid van de stadsgidsen. Zij is jarenlang coördinator geweest en is sinds enkele jaren stadsgids. De sleutel van het Bolwerck hing bij haar in de brievenbus als dat nodig was. Dat was erg handig. Ook verving zij mij als ik op vakantie was. Dat kon ik haar met een gerust hart toevertrouwen. Wij zullen haar missen.

Bij de Kunstcarrousel van Stichting Cultuur t.g.v. hun 20-jarig bestaan hebben zes gidsen de mensen naar de locaties begeleid waar diverse voorstellingen werden gegeven. Er was ook tijd om het moois van Ravenstein te laten zien. Het was een fijne samenwerking.

De minimumprijs voor de stadswandeling is veranderd. Het was t/m 5 personen € 17,50 daarna € 3,50 p.p. We hebben besloten dat de stadswandeling € 35,00 t/m 10 personen kost en vanaf elf personen € 3,50 p.p. erbij.

Wilhelmien van Sambeek
Coördinator stadswandelingen Ravenstein.