Jaarverslag 2015

Nieuw bestuur
De Heemkundekring begon het nieuwe jaar met een nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari 2015 was voorzitter Olga Rikken aftredend en niet herkiesbaar. Tonnie van Hooff heeft vanaf september 2014 het penningmeesterschap waargenomen en werd unaniem verkozen voor deze bestuursfunctie. Aad Vernooij was kandidaat voor de functie van secretaris, hetgeen betekende dat Winfried de Luij voorzitter zou worden. Deze nieuwe ‘rolverdeling’ is unaniem door de aanwezige leden ondersteund. Na de verkiezing bedankte Winfried Olga voor haar inzet en inbreng in de afgelopen zes jaren

 

Ledenaantal/Blad
Het ledenaantal is in 2015 opnieuw gestegen: van 184 naar 202. In het najaar werd de mijlpaal van 200 leden bereikt. De gestage groei  is vooral te danken aan het blad Tussen Maas & Erfdijk. Mensen worden lid omdat ze het blad willen lezen.

.

Huisvesting/archief
In 2015 is er een einde gekomen aan de huisvesting van de Heemkundekring in het Bastion. Dit als gevolg van de verbouwing en de nieuwe activiteiten in de molen en in het bastion. Het bleek niet mogelijk de opslagruimte  boven te handhaven. Het gebruik van de grote ruimte beneden was slechts in beperkte mate mogelijk.

Daarom is actie ondernomen om de verschillende onderdelen van het archief een veilige en geschikte bestemming te geven. Deze bestemming is gevonden in het gebouw van scholengroep Het Hooghuis. In het gebouw is ruimte beschikbaar gekomen zodat wij er in ieder geval tot in 2017 terecht kunnen.

Van deze verhuizing is gebruik gemaakt om het archief op te schonen en sommige onderdelen een andere bestemming te geven. Uit het boekenbezit is een selectie gemaakt van publicaties over het Land van Ravenstein. Boeken die dubbel zijn en andere publicaties (waaronder oude jaargangen van tijdschriften) zijn op een boekenmarkt aan de leden aangeboden. Het Stadsarchief van Oss was bereid een groot deel van de verzameling krantenknipsels over te nemen.

 

Tuinhuisjes
De restauratie van de tuinhuisjes is in 2015 bijna voltooid. Eind november was de 100e werkdag. Ruim één jaar lang is er 2 dagen per week gebikt, getimmerd, geschuurd, geschilderd, geveegd, geboend enz. Op 18 december hebben de vrijwilligers het jaar afgesloten met een gezellige lunch bij Stadsherberg de Keurvorst. Namens het bestuur is een afdruk van een potloodtekening van Herman Coppus uitgereikt. De vrijwilligers, maar ook onze sponsoren en adviseurs, krijgen nog extra aandacht bij de formele oplevering in het voorjaar van 2016.Ook de boomgaard bij de tuinhuisjes is opgeknapt. Twee bomen zijn omgezaagd en de zomereik is gesnoeid. De fruitboompjes onder de oude zomereik zijn verplaatst. In totaal staan er nu circa 40 fruitbomen (appels, peren, pruimen).

 

Werkgroepen
Twee nieuwe werkgroepen zagen in 2015 het licht. De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein (SBSR) heeft aangegeven verder te willen functioneren als een werkgroep van de Heemkundekring. De werkgroep wil opkomen voor het cultuurhistorisch erfgoed van Ravenstein.In dat kader geeft ze commentaar op bouw- en bestemmingsplannen of ontwikkelt zelf plannen.Nieuw is ook de werkgroep die zich gaat bezig houden met de beeldarchieven. Te beginnen met de duizenden foto’s die zijn gepubliceerd op de Foto- en Filmbank Noord-Brabant. Dit beeldarchief krijgt een andere opzet en heet voortaan de Brabant Cloud. De werkgroep bestaat uit Jeroen Arts, Marja van de Broek, Rop van de Burgt en Jacques Leverdingen.Andere actieve werkgroepen waren: archeologie, redactie en stadswandelingen. Deze werkgroepen brengen zelf verslag uit over 2015.

 

Website
Er is in het afgelopen jaar de nodige tijd besteed aan het onderhouden van de website. Op de site staat veel informatie over de geschiedenis van (het Land van) Ravenstein en over de activiteiten van de Heemkundekring. Er zijn nieuwe berichten en de maandelijkse nieuwsbrief geplaatst, evenals filmpjes over activiteiten van de archeologische werkgroep, digitale versies van oude nummers van Tussen Maas & Erfdijk, en een overzicht van het boekenbezit en krantenknipselarchief.

 

Lezingen
Op 20 mei heeft Ton Cruijsen een lezing gehouden over de geschiedenis van Reek. In deze lezing liet hij de ontwikkelingen zien vanaf de 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog.Op 12 november hield René van der Mark van BAAC een lezing over de opgraving van de voorburcht (onder de oude Mariaschool). In het Raadhuis was vanaf begin september tot december een tentoonstelling over deze opgraving te zien. Lezing en tentoonstelling zijn georganiseerd door de gemeente Oss in samenwerking met de archeologische werkgroep van de Heemkundekring.

 

Open Monumentendag
De Heemkundekring heeft in 2015 samen met de gemeente Oss de Open Monumentendag in Ravenstein en omgeving georganiseerd. Op 12 en 13 september waren er naast de gebruikelijke locaties demonstraties van ambachten. Ook konden bezoekers terecht bij het Philips van Kleef-bolwerck en de tuinhuisjes, evenals de Romaanse kerkjes van Dennenburg en Dieden.De diverse locaties hebben naar schatting 1500 bezoekers getrokken.