Verslagen

(voorlopig)

Verslag Ledenvergadering Heemkundekring Land van Ravenstein

Datum: woensdag 20 mei 2015
Plaats: Vidi Reo, Ravenstein

Aanwezig: Winfried de Luij (voorzitter), Tonnie van Hooff (penningmeester), Wilhelmien van Sambeek, Li Tjoe van Mourik, Greetje van Susteren, Ton Cruijsen, Loes Strik, Philippien Dekkers, Marja v.d. Broek, Arno van Zwam, Jan van Rooij, heer en mevrouw J. Elemans, Francien Verhoeven, Thea van Kessel, Bram Schrijvers, Jan Linders, Liz en Jacques Leverdingen, Joan en Wim Walk, Willem van Tilborg, Marga van Rijn, Wim van de Camp, Louis Busch, Tonnie Nikkels, Jan Ploegmakers, Bart Tonies, Olga Rikken, Aubin Wilkens, Tonny Teuwisse

Afwezig met kennisgeving: Aad Vernooij, Martien Megens, Jeroen Arts, Hans van den Heuvel, Wilda en Henk van Drunen, Thera Schrijvers, Coos en Nelleke Combée, René van den Heuvel

1.    Welkom en opening
Winfried opent om 19.35 uur de vergadering.

2.    Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3.    Mededelingen
–    Opsomming leden ‘afwezig met kennisgeving’.
–    Wim Walk doet kort verslag van de voortgang van het tuinhuisjesproject
–    Stichting Maasmeanders heeft een treintje aangeschaft dat door leden van de stichting gehuurd kan worden voor (toeristische) rondritten. De heemkundekring is door het Vlakglasmuseum benaderd voor het samenstellen van een arrangement. Het bestuur gaat hiervoor in overleg met de stadsgidsenwerkgroep.
–    Zondag 24 mei wordt de stadsgidsencursus afgesloten met de inhuldiging van acht nieuwe stadsgidsen.

4.    Vaststellen verslag van de Algemene ledenvergadering van 20 januari jl.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5.    Huisvesting
Winfried praat de leden bij over de voortgang van de mogelijke huisvesting van de heemkundekring in het Bastion. Tot op heden heeft de heemkundekring het bovenkamertje in gebruik. Na de geplande verbouwing van de grote ruimte is het de bedoeling dat de heemkundekring, samen met andere gebruikers/huurders, de grote ruimte gaat gebruiken. Dit stelt eisen aan opslag van onze spullen. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
De molenstichting heeft haar plannen (vestiging zorgbrouwerij, aanbouw bakhuisje, inrichting streekproduktenwinkeltje, aanbieden multifunctionele ruimte) aangemeld bij een wedstrijd van Provincie Brabant, de Brabantse Dorpen Derby. Het thema is cultuur. De molenstichting is samen met acht andere inzenders genomineerd uit 92 inzendingen. Dit betekent dat de molen èn Ravenstein tot 12 december volop in de belangstelling staan. Op 12 december stemmen een vakjury en het publiek voor de winnaar. De heemkundekring ondersteunt de molenstichting in haar plannen omdat die gericht zijn op een toename van levendigheid en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers.

6.    Financieel verslag 2014
De leden hebben bij de vergaderstukken het financiële verslag ontvangen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 januari jl. is dit al toegelicht. Omdat nog niet alle posten compleet waren, kon de kascommissie toen niet de kascontrole uitvoeren. Tonnie licht toe dat de kascommissie inmiddels haar werk wel heeft kunnen doen. De commissie kreeg afdoende antwoord op haar vragen naar aanleiding van de controle. Daarnaast had de commissie aangegeven om de balans voor 2014 nog uit te werken. Naar aanleiding van de verzonden financiële gegevens  zijn door een lid schriftelijke vragen bij het bestuur ingediend, o.a. over het ontbreken van de balans. Tonnie heeft inmiddels actie ondernomen voor dit punt en de leden gaan accoord met het aanbieden van de balans tijdens de volgende ledenvergadering op 20 september a.s.
Per brief is er ook een vraag gesteld over het bijhouden van de ledenlijst. Afgelopen jaar is de ledenlijst enigszins ‘vervuild’ geraakt. Omdat de ledenlijst de basis is voor o.a. de incasso van de contributie en de verzending van ons blad, wordt actie ondernomen op opschoning.

7.    Verslag kascommissie
De kascontrole 2014 is uitgevoerd door Aubin Wilkens en Hans van den Heuvel. Aubin doet verslag aan de leden. (zie agendapunt 6)  Aubin adviseert de leden het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2014. De leden nemen het advies over.

8.    Rondvraag
Aubin Wilkens vraagt aandacht voor de Voorzieningenkaart Ravenstein die binnenkort aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Aubin maakt zich grote zorgen over de toekomstige bestemming van het Raadhuis. Mogelijk wil de gemeente het Raadhuis afstoten. Dit kan betekenen dat het Raadhuis haar publieke functie verliest en mogelijk wordt omgebouwd voor (bedrijfs-)huisvesting. De leden hechten aan een Raadhuis dat ter beschikking staat voor openbare activiteiten. Het bestuur zal de bezorgheid en wens namens de leden overbrengen in de dorpsraadvergadering van 2 juni a.s.
Willem van Tilborg vraagt naar de clausule voor donaties die in het Huishoudelijk Reglement opgenomen zou worden. Dit punt staat nog op de bestuursagenda maar zal uitgewerkt worden.
Joan Walk vraagt naar het toeristentreintje van Stichting Maasmeanders. Bij agendapunt 3 is dit ook aangestipt. De meningen naar de wenselijkheid van het treintje zijn verdeeld maar alle initiatieven die mensen naar Ravenstein trekken zijn welkom. Het ene initiatief valt bij de leden meer in de smaak dan de andere.
Olga Rikken vraagt naar bezorgers voor de nieuwste editie van ons tijdschrift.

9.    Sluiting
Winfried sluit om 20.35 uur de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt iedereen uit na de koffiepauze de lezing van Ton Cruijsen bij te wonen.
De Reek is het onderwerp.

Winfried de Luij
31 mei 2015

Verslag Ledenvergadering Heemkundekring Land van Ravenstein

 Datum: dinsdag 20 september 2014

Plaats: het Bastion, Molensingel, Ravenstein

Aanwezig: Olga Rikken, Winfried de Luij, Cor van Vugt, Tom Gribnau, Tonnie van Hooff,

Jan van Zwam, Rob Theunissen, René Verkuijlen, Greetje van Susteren, Anneke van den Berg, Wim van de Camp, Hans van den Heuvel, Thea van Kessel, Alice Maas-van Hartesveldt, Philippien Dekkers, Aubin Wilkens, Gerrit Koel, Wim Walk.

Afwezig met kennisgeving: Martien Megens, Wilhelmien van Sambeek, René van den Heuvel, Nol Meulemans, Liz en Jaques Leverdingen, Jeroen Arts, Wout Heessen, Joost Vlemmix, Gerard Ulijn, Marga van Rijn, Joan Walk.

1.      Opening

Olga opent om 14.00 uur de vergadering.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3.      Mededelingen

De leden, die zich afwezig hebben gemeld, worden genoemd.

Verder geen mededelingen van het bestuur of van de leden.

4.      Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 20 mei jl.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd

5.      Voorbereiding rooster van aftreden; nieuwe voorzitter en penningmeester in 2015

Olga treedt op 20 januari 2015 af tijdens de ledenvergadering. Ze heeft dan twee termijnen zitting in het bestuur gehad en is dus niet herkiesbaar.

Cor van Vugt heeft ongeveer een half jaar een aantal functies van de penningmeester waargenomen maar stopt hier met ingang van vandaag mee. De taken worden overgenomen door Tonnie van Hooff. Tonnie stelt zich kandidaat voor de penningmeesterfunctie en zal tot de volgende ledenvergadering op 20 januari 2015 waarnemend penningmeester zijn.

Voor 30 augustus is er een brainstormbijeenkomst voor het bestuur geweest ter voorbereiding op het nieuwe bestuursjaar.

Op 1 oktober wordt deze bijeenkomst herhaald met een grotere groep actieve leden.

Het doel is te kijken naar mogelijkheden meer leden te betrekken bij activiteiten en de organisatie daarvan.

Wim Walk vraagt of en hoe de leden op de hoogte worden gehouden. Dit zal met name via het e-Nieuws en de ledenvergaderingen gebeuren.

Tom Gribnau adviseert om taakomschrijvingen per bestuurslid op te stellen.

Gerrit Koel en Aubin Wilkens zijn van mening dat de voorzitters van de werkgroepen en/of commissies zitting in het bestuur moeten hebben.

6.      Conceptbegroting 2015

Cor van Vugt ligt de conceptbegroting toe die de leden hebben ontvangen.

De hoogste uitgavenpost, ons periodiek Tussen Maas & Erfdijk, wordt besproken.

In dit bedrag zijn ook de portokosten voor verzending opgenomen. De meeste bladen worden door leden bezorgd. Bij een aantal is dat niet mogelijk. Het idee om die leden een bijdrage in de porto te laten betalen, wordt niet door iedereen goed ontvangen.

In dit kader wordt ook verhoging van de contributie genoemd door een van de leden. Als dit nodig mocht zijn, wordt dit ter stemming in de volgende ledenvergadering gebracht. Algemeen wordt, ondanks de hoge reserve, interen op het eigen vermogen als onwenselijk genoemd.

7.      Rondvraag

Wim van de Camp vraagt naar mogelijkheden voor een genealogische cursus of werkgroep.

Een aantal leden willen hierover meedenken. René Verkuijlen heeft genealogische ervaring en wil die graag delen met andere leden. Cor van Vugt raadt het Stadsarchief in Oss aan.

Aubin Wilkens meldt dat Stichting Expeditie Land van Ravenstein per 1 januari 2015 het Bastion verlaat en vraagt of de boekjes die door Joost Vlemmix zijn veiliggesteld door het TIR verkocht mogen worden. Niet iedereen weet om welke folders/boekjes het gaat maar er lijkt geen bezwaar. Aubin meldt ook dat de knipselmappen van Rop van de Burgt goed worden bekeken.

8.      Sluiting

Rond 21.30 uur sluit Olga de vergadering.

 

======================================o====================================

 

Verslag Algemene Leden Vergadering
Datum: maandag 20 januari 2014
Plaats: Raadszaal van het Raadhuis te Ravenstein

Aanwezig:

Olga Rikken (voorzitter), Louis Busch (penningmeester), Winfried de Luij (secretaris), leden van de klankbordgroep, te weten: Marga van Rijn, Tom Gribnau en Aubin Wilkens, Joost Vlemmix, Marie Louise van der Tak, Willem Jan van der Tak, Peter van Nielen, Arno van Zwam, Liz Leverdingen, Jacques Leverdingen, Greetje van Susteren, Martien Megens, Wim van de Camp,  Jan Barnard, Twan van den Broek, Marja van den Broek, Roel Knoben, Francien van Vugt, Cor van Vugt, Aad Verkooij, Joke de Ridder, Tonny Teeuwisse, Jeroen Arts, Jan Urselmann,  Thea van Kessel, Loes Strik, Pim Stephan, J. Elemans, J. van Rooij, J. Wilkens, Tonnie Nikkels, Joost Kocken, Jan van Woerkom, Bram Schrijvers, Wilhelmien van Sambeek, Hans van den Heuvel, Jan Visschers, Swaantina Heemstra, René van den Heuvel, Jan Huub van Dartel.Afwezig met kennisgeving: G. van der Linden, Pien Dekkers.

1. Welkom en opening

Olga opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Vaststellen agenda

Punt 13 is gewijzigd; Louis treedt af. Er hebben zich geen leden verkiesbaar gesteld. Er is dus geen verkiezing van een penningmeester.
Punt 14, verkiezing voorzitter, vervalt.
De gewijzigde agenda wordt zonder bezwaar vastgesteld.

3. Mededelingen

– Er hebben zich geen leden verkiesbaar gesteld voor de functie van penningmeester ter opvolging van Louis. Het bestuur betreurt dit ten zeerste omdat het een functie betreft die niet ‘erbij’ gedaan kan worden en de inbreng van een nieuw bestuurslid gemist moet worden.
– Het bestuur bedankt Eduard van den Bergh die de heemkundekring een gebruikte maar goed bruikbare en functionerende computer heeft geschonken.
Vanuit de leden zijn er geen mededelingen.
4. Goedkeuring vergaderverslag ledenvergadering 20 september 2013
– Tom Gribnau verzoekt om de verslagen van de werkgroepen vooraf bij de vergaderstukken te voegen. Als het bestuur de verslagen tijdig ontvangt, zal hier gehoor aan gegeven worden.
– Tijdens de rondvraag deed J. Elemans een verzoek voor archeologisch onderzoek naar een voormalige begraafplaats nabij de Gasunie. Joost Vlemmix vertelt dat van archeologisch onderzoek aan veel regels is gebonden en mede om die reden erg kostbaar is. Los van de procedures zijn er al snel tienduizenden euro’s mee gemoeid. Zodoende wordt er alleen bodemonderzoek gedaan als er toevallig graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden voor bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden.
Het vergaderverslag wordt verder zonder wijzigingen of aanvullingen goedgekeurd en aangenomen.
5. Mondeling verslag werkgroep archeologie
Joost Vlemmix doet verslag van de activiteiten van de werkgroep in 2013. Het verslag wordt bij het vergaderverslag gevoegd.
Namens de archeologische werkgroep ontvangt het bestuur een exemplaar van het boek: ‘Kijk eens wat ik gevonden heb’. In dit boek van de Archeologische Werkgroep Nederland vertellen amateurarcheologen over hun hobby en hun mooiste opgraving. Een van de onze leden, Marja van den Broek, vertelt haar verhaal hierover in het boek. Het boek wordt toegevoegd aan de bibliotheek van de heemkundekring, zodat het voor alle leden beschikbaar is.

6. Mondeling verslag werkgroep stadsgidsen
Wilhelmien van Sambeek doet verslag van de activiteiten van de werkgroep in 2013. Wilhelmien heeft de functie van coördinator van deze werkgroep in de loop van 2013 overgenomen van Liz Leverdingen. Namens het bestuur ontvangt Liz een bloemetje voor haar inzet. Ook Olga ontvangt een bloemetje, omdat zij haar stadsgidsenbaan heeft afgebouwd nadat ze in januari 2013 tot voorzitter werd verkozen.
– Jeroen Arts vraagt of er ook onderzoek wordt gedaan naar de namen die de huizen vroeger hadden. Hans Sluijters heeft daar ooit onderzoek naar gedaan. Jeroen zoekt in zijn eigen archief.

7. Mondeling verslag werkgroep techniek
Jan Visschers doet verslag van de activiteiten van de werkgroep in 2013. Om te beginnen is alle apparatuur geïnventariseerd en zijn alle bestanden opgeschoond en bijgewerkt. Daarna is de werkgroep onder aanvoering van Jan aan de slag gegaan met de selectie van een webdesigner. Aan de hand van een programma van wensen en eisen opgesteld met medewerking van de klankbordgroep, zijn er verschillende offertes opgevraagd en is er een designer gekozen. Inmiddels is de nieuwe website opgeleverd en kunnen de pagina’s worden gevuld. De aangeleverde teksten zullen door Henk Heessen geladen worden. De website is gemaakt met WordPress-programmatuur die door veel designers wordt gebruikt.
Jan laat met behulp van een beamer de verschillende websitemenu’s zien.
– Tom Gribnau meldt dat hij via de contactpagina een vraag heeft gesteld maar geen antwoord heeft ontvangen. Jan zoekt uit waar de mail is binnengekomen.
– Joost Vlemmix reageert op de vraag of de werkgroep archeologie-artikelen voor de website heeft. Joost vertelt dat er in het verleden veel bijdragen zijn aangeleverd, maar er is weinig tot niets mee gedaan.
– Jeroen Arts zal een nieuwe tekst voor Huisseling aanleveren.
– Aubin Wilkens meldt dat de door het TIR beschikbaar gestelde plattegrond bewerkt is. Dit was niet de afspraak. Daarnaast zou worden vermeld dat het copyright bij het TIR ligt.
– Jeroen Arts vraagt naar een kladblokfunctie. Daar is de contactpagina voor in de plaats gekomen.
– Gerrit Koel vraagt naar de forumfunctie. Deze komt mogelijk op termijn.
– Aubin vraagt of de website eigendom is van de heemkundekring. Volgens Jan is dit het geval.

8. Jaarverslag 2013
Alle leden hebben hier voorafgaand aan de vergadering kennis van kunnen nemen.
Vanuit de ledenvergadering zijn er geen vragen of opmerkingen.

9. Financieel verslag 2013
Alle leden hebben hier voorafgaand aan de vergadering kennis van kunnen nemen.
Louis licht het verslag toe.
– Joost Vlemmix merkt op dat er vanuit Expeditie Land van Ravenstein een factuur gestuurd is voor o.a. energiekosten. Deze kosten staan niet in het verslag. Louis meldt dat hij nooit een factuur heeft ontvangen. Joost zoekt het uit en komt er op terug.
– Gerrit Koel vraagt in verband met het hoge banksaldo of er bestedings- doelen. Er zijn een aantal lopende projecten waar geld voor nodig is. Als daar concrete bedragen aan verbonden kunnen worden, worden deze aan de leden ter stemming aangeboden.
– Marja van den Broek vraagt waarom de huisvestingskosten op nul euro staan. Het bestuur ging ervan uit dat er geen huisvestingskosten waren,  maar Joost had eerder al de opmerking gemaakt dat er wel een factuur is verstuurd. Dit wordt, zoals eerder gemeld, verder uitgezocht.

10. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit Aubin Wilkens en Wim van de Kamp. Greetje van Susteren had zich als reservelid aangemeld maar hoefde niet in actie te komen.
Aubin heeft verslag gedaan en de ledenvergadering geadviseerd het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid dat in 2013 is gevoerd.
De leden hebben dit bij acclamatie verleend.

11. Begroting 2014
Alle leden hebben hier voorafgaand aan de vergadering kennis van kunnen nemen.
Louis licht de begroting toe.
– Tom Gribnau vraagt naar het opgenomen bedrag voor een enquête. Wellicht wordt er in 2014 een enquête gehouden. Vandaar.
– Joost Vlemmix meldt dat de werkgroep archeologie een begroting heeft ingediend maar vindt dat bedrag niet terug. Er is 150 euro opgenomen in plaats van de ingediende begroting van 1500 euro. Het blijkt op een misverstand te berusten. 1500 euro is aangevraagd en de aanvraag wordt door Joost onderbouwd. Het verhoogde budget wordt zonder bezwaren vanuit de vergadering toegekend.
– J. Elemans vindt dat er zaken op de begroting staan die er misschien niet op horen.
– Jan van Woerkom merkt op dat een verhoging van het budget van een werkgroep wel erg makkelijk ging.
– Marja van den Broek vindt de reservering voor een uitje van de werkgroep te klein.
– Gerrit Koel herinnert de vergadering eraan dat de uitjes in het Huishoudelijk Reglement worden genoemd.
– Op het punt van de uitjes meldt Olga dat die steeds meer ter discussie staan, omdat er naast de stadsgidsenwerkgroep en archeologische werkgroep nog veel meer vrijwilligers actief zijn. Een soort vrijwilligers- bijeenkomst voor de hele vereniging kan dan ook een optie zijn.
– Cor van Vugt meldt dat er voor de ANBI-status een sluitende begroting moet zijn.
– Hij wil ook weten of de contributie hetzelfde blijft. Omdat de vereniging behoorlijk vermogend is, wordt de contributie vooralsnog niet verhoogd.
– Bram Schrijvers vraagt waarom het tijdschrift wordt gedrukt en niet alleen digitaal wordt verspreid. Dit is vanwege het feit dat we een aantal leden hebben zonder internet/email en omdat onderzoek heeft uitgewezen dat een gedrukt tijdschrift hoger wordt gewaardeerd en daardoor beter gelezen.
– Ondanks dat vindt Francien van Vugt een gedrukt tijdschrift achterhaald.
– Aubin Wilkens noemt de begroting ook een soort beleidsplan.
– Diverse leden geven aan dat voor de deelname aan een cursus die door de heemkundekring wordt georganiseerd, de deelnemers lid moeten zijn van de heemkundekring.

12. Bevoegdheden ten aanzien van de bankrekeningen
Vanwege wijzigingen van de procedures bij de banken, moeten er afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de bevoegdheden.
Het geld van de SNS-spaarrekening kan alleen overgeboekt worden naar de lopende rekening bij de Rabobank.
De penningmeester heeft alle bevoegdheden.
De overige bestuursleden ontvangen een pasje waarmee ze een ‘alleen lezen’-bevoegdheid krijgen.
De vergadering gaat akkoord.

13. Rooster van aftreden
Volgens het rooster van aftreden is de bestuursfunctie van penningmeester aan de beurt. Louis stelt zich niet herkiesbaar en treedt dus af. Olga spreekt Louis toe en bedankt hem voor zijn inzet en inbreng. Als dank ontvangt Louis een presentje en applaus.
Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld die zich verkiesbaar stellen. Olga doet een dringende oproep aan de vergadering een bestuursfunctie te overwegen. De heemkundekring wordt gerund door vrijwilligers, maar met twee bestuursleden wordt de basis wel smal.

14. Verkiezing kascommissie
Wim van de Kamp is na twee jaar aftredend.
Aubin Wilkens neemt voor het tweede jaar zitting.
De tweede persoon voor de volgende kascontrole is Hans van den Heuvel.
Greetje van Susteren is weer reservelid.

15. Verkiezing klankbordgroep
Aubin Wilkens neemt afscheid van de klankbordgroep. Cor van Vugt neemt zijn plaats in.
Marga van Rijn, Joan Walk en Tom Gribnau blijven lid van de klankbordgroep.

16. Rondvraag
– Joost Vlemmix vraagt naar prijsverhoging van de stadswandelingen. De prijs in Ravenstein is relatief laag in vergelijking met andere plaatsen. De afweging is om dit zo te laten.
– Aad Vernooij, historicus van beroep, wil een bibliografie van het Land van Ravenstein maken. Niet alleen aan de hand van boeken maar ook tijdschriften, artikelen enz. Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd.
– Roel Knoben vraagt aandacht voor het 125-jarig bestaan van Stadsharmonie OBK. Hij flyers meegebracht waar tevens het bestelformulier voor het herdenkingsboek op is afgedrukt.
– Francien van Vugt adviseert om een exemplaar van herdenkings- en andere boeken aan het Noord-Brabants Museum te schenken voor opname in hun archief.
– Jeroen Arts vraagt aan de leden om foto’s, die interessant zijn voor het heemkundigen, op de Fotobank te zetten.
– Aubin Wilkens meldt dat het TIR (Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein) op 6 april a.s. 10 jaar bestaat en dat niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Hij vraagt het bestuur ook een bijdrage te leveren. De leeszaal is daarvoor beschikbaar. Het bestuur zegt uiteraard medewerking toe.

17. Sluiting
Olga dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 22.05 uur de vergadering.