Beleidsplan

(vastgesteld in 2013)

De laatste jaren is de vereniging uitgegroeid tot ca. 180 leden met een positief kassaldo maar ook heel veel plannen. Reden om een pas op de plaats te maken door aan de hand van evaluaties nieuwe doelen te formuleren die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze leden. De gehouden telefonische enquête in 2011 biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten. Veel leden zijn bij de vereniging aangesloten uit interesse en zorg voor behoud van cultureel erfgoed en vinden het lidmaatschap iets vanzelfsprekends. De leden bezitten kennis en vaardigheden van velerlei aard; ‘alle takken van sport’ worden privé beoefend: geschiedenis, architectuur, archeologie, genealogie, cartografie, archiveren, fotograferen, exposeren, klussen, organiseren, besturen etc. Het was zeer verrassend te ontdekken dat nogal wat leden individueel onderzoek doen en materiaal verzamelen zonder daar anderen deelgenoot van te maken.

Visie

Op basis van de enquête willen we de leden bij de heemkundekring betrekken door ze meer inzicht en zeggenschap te geven en de organisatie zo in te richten dat dit ook werkelijk kan. Een eerste aanzet is al gegeven met het organiseren van de maandelijkse inloopavond. Ook het e-nieuws komt voortaan maandelijks uit. Maar wij vinden dit slechts een begin. Wij willen graag een klein bestuur vormen dat over voldoende slagkracht en professionaliteit beschikt, dat transparant is, benaderbaar, en openstaat voor nieuwe ideeën. Om dit te bewerkstelligen willen we o.a. drie maal jaarlijks een ledenvergadering houden en zullen we tijdens de inloopavonden blijvend acte de présence geven.

Doelstelling

Op basis van de enquête en gesprekken met leden hebben we de volgende doelstelling geformuleerd:
Heemkundekring Land van Ravenstein is een vereniging die als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen. Naast historische gebeurtenissen gaat de aandacht ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners. Het bestuur neem initiatief tot behoud van cultureel erfgoed en daagt de leden uit hieraan bij te dragen: ze studeren, beheren, verzamelen, adviseren, onderzoeken, publiceren en/of geven voorlichting tijdens stadswandelingen en lezingen. Daarmee inspireren ze elkaar, de bewoners en een groter publiek. Het grote draagvlak maakt dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente en andere instellingen.
De nieuwe invullingen van de vereniging gaan er wat ons betreft als volgt uitzien:

Bestuur

– We willen de samenstelling van het bestuur voorlopig beperken tot een voorzitter, penningmeester en secretaris;
– Het bestuur initieert en zet lijnen uit, opdat leden uitgedaagd worden om actief aan
activiteiten deel te gaan nemen.
– De termijn waarop bestuursleden aan mogen blijven wordt beperkt tot maximaal twee perioden
van maximaal drie jaar. Na een pauze van minimaal één jaar kan iemand opnieuw in het bestuur
gekozen worden.
– Bij dringende zaken waar besluitvorming geen uitstel duldt, kan de klankbordgroep worden
geraadpleegd. De klankbordgroep bestaat uit minimaal drie leden, die in de jaarvergadering voor
een jaar gekozen worden.
– Jaarlijks kiezen de leden ook een kascontrolecommissie bestaande uit drie personen.

Leden

– Bestaande en nieuwe werkgroepen krijgen meer autonomie en een eigen budget.
– De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheden van de secretaris, maar kan deels
door niet-bestuursleden worden bijgehouden. Er komt een intakeformulier waarop de interesses
kenbaar gemaakt kunnen worden, een ideeën bus en klachtenbank, ook behoren exitgesprekken
tot de mogelijkheden. De klachtenprocedure vergt een nadere uitwerking die in een latere
ledenvergadering wordt voorgelegd.

Cursussen

We willen cursussen voor leden gratis aanbieden in Ravenstein en/of omgeving en daarmee een doorstart naar nieuwe werkgroepen mogelijk maken.
Begin 2013 is de schrijverscursus ‘Schrijven voor stad en land’ gestart. Uitgangspunten hiervan zijn:
– het verwoorden van persoonlijke verhalen;
– het schrijven van teksten gebaseerd op historische bronnen;
– het maken van beschrijvingen en verhalen bij fotomateriaal;
– het houden van interviews en het schrijven van interviewverslagen;
De cursisten kunnen ook hun voorkeur uitspreken voor onderwerpen als:
– het schrijven van een verslag, column, recensie;
De beste resultaten worden gebruikt voor publicatie.

(De cursus is afgesloten in 2013)

 

Genealogische cursus

We denken aan een cursus genealogisch onderzoek begeleid door de Nederlandse Genealogische
Vereniging. In het voorjaar van 2014 willen we onze leden in de gelegenheid stellen om gezamenlijk en onder begeleiding de eigen familiegeschiedenis uit te zoeken.

Lezingen

We denken aan de volgende onderwerpen:
– architectuur (is georganiseerd)
– zwartmakers
– bokkenrijders
– genealogie
– de Zouaven, zoals o.a. Kolonel Wils (is georganiseerd)

Excursies

Omdat het aantal aanmeldingen voor excursies is afgenomen, gaan we samenwerken met andere heemkundekringen zoals Reek-Schaijk en Zeeland. Bij deelname van 50 personen worden de kosten acceptabel.

Publicaties

– ’t Maaserf krijgt wat ons betreft een nieuwe lay-out en mooier drukwerk. (In 2014 zijn 3nummes verschenen van Tussen Mas en Erfdijk)
– Er komt een nieuwe website, evt. gemaakt en onderhouden door leden.(Is gerealiseerd)
– De vereniging draagt bij aan de Erfgoedkaart; dit is een informatieve site van de gemeente Oss.
– Tom Gribnau is met een team bezig 17e eeuwse dagboekfragmenten van Ravensteinse
pastoors te vertalen. We hopen dat deze vertaling in 2014 uitgegeven kan worden.(Planning is 2016)
– Wellicht kan de vereniging iets betekenen bij de realisering van een fotoboek over de kelders van
Ravenstein.

Projecten

– We willen projecten initiëren en bijdragen aan de restauratie en het behoud van o.a.
de schutskooi in Dieden, (is uitgevoerd)
het schilderij van Kolonel Wils, (is gerealiseerd)
de smederij,
de tuinhuisjes rechts van het kerkhof. (is in uitvoering)
– We willen proberen om de stadspompen te laten werken.
– De dorpen en het buitengebied moeten meer gewicht krijgen.
– We proberen verschillende historisch landschappelijke elementen in kaart te brengen en eventueel reconstructies te stimuleren bij overheidsinstanties.
– We gaan zoeken naar mogelijkheden om belangstelling van jongeren te krijgen.

Investering

De huidige financiën zijn grotendeels gegenereerd door de leden zelf. Om de vereniging recht te doen, ligt het voor de hand dat we de leden faciliteren bij heemkunde-activiteiten. Willen we dat leden actief worden, dan is het van belang ze met elkaar in contact te brengen. Wij willen dit bewerkstelligen door leuke en laagdrempelige activiteiten te organiseren. De maandelijkse inloopavonden, de keldertocht tijdens de jubileumdag en de nieuwjaarsreceptie in januari zijn daar voorbeelden van. De schrijverscursus bieden wij de leden bewust gratis aan. Mooi zou zijn als er na enkele jaren als vanzelf een soort sociëteit ontstaat met koffie, een leestafel en computers om aan te werken.