Statuten

Statuten van Heemkundekring Het Land van Ravenstein

Heden, zes maart tweeduizend dertien
verschenen voor mij, mr GERARDUS ADRIANUS MARIA DE VREE, notaris te Oss kantoorhoudende te Berghem:

1. mevrouw Olga Francisca Maria Rikken, (legitimatiebewijs: paspoort nummer_______________________

2. de heer Aloysius Maria Busch, (legitimatiebewijs: paspoort nummer _________________________
ten deze handelend als voorzitter en penningmeester van de te Ravenstein gevestigde vereniging genaamd: Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein, hierna ook te noemen: “de vereniging”, kantoorhoudende te 5371 AC Ravenstein, Markstraat 23, en als zodanig de vereniging rechtens vertegenwoordigend ter uitvoering van na te melden besluit van na te melden algemene ledenvergadering van de vereniging.

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld verklaarden bij deze akte te willen overgaan tot wijziging van de statuten van de vereniging, waartoe zij vooraf het volgende te kennen gaven:
– de vereniging is op zes oktober negentienhonderd zevenentachtig opgericht bij akte verleden voor mr J.W. Dericks, destijds notaris te Ravenstein;
– de vereniging is vervolgens ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 40218759;
– nadien zijn de statuten gewijzigd bij akte op dertig maart tweeduizend tien verleden voor mr G.A.M. de Vree, notaris te Oss;
– de statuten zijn nadien nimmer gewijzigd;
– in haar algemene ledenvergadering van twintig januari tweeduizend dertien hebben de leden van de vereniging besloten over te gaan tot statutenwijziging.
In deze vergadering is overeenkomstig de huidige statuten het besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig aangenomen.
– ten aanzien van gemeld besluit zijn de formaliteiten uit de huidige statuten nageleefd;
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van gemelde vereniging bij deze te wijzigen als volgt:
Statuten Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein

Naam.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein en
wordt ook wel genoemd Heemkundekring Land van Ravenstein.

Zetel.

Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel in Ravenstein, gemeente Oss.

Doel.

Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen in het bijzonder in de voormalige gemeente Ravenstein, alsmede in het daaromheen liggende land van Ravenstein, alles in de ruimste zin van het woord. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere specificaties worden opgenomen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;
b. het doen houden en houden van lezingen, het organiseren van excursies, het verzorgen en het leveren van bijdragen aan tentoonstellingen;
c. het mogelijk maken en verzorgen van heemkundige publicaties;
d. het op actieve wijze leveren van een bijdrage tot het behoud of instandhouding van voor het heem waardevol geachte objecten en structuren.

Leden.

Artikel 4.
1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. ereleden.
2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van een verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en rechtspersonen.
3. Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van een verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en tot erelid zijn benoemd bij daartoe door de algemene vergadering genomen besluit.
Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als door de wet en in deze statuten aan gewone leden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.

Aanmelding en toelating.

Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die het gezag uitoefent over deze minderjarige.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden en jeugdleden.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot gewoon lid of jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging; Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting; Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment geschieden en dient schriftelijk te gebeuren. Zie ook lid 6.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
7. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en c van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk, maar is het bepaalde in het vorige lid onverminderd van toepassing.

Schorsing.

Artikel 7.
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht tijdens de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslaging deel te nemen.

Contributie.

Artikel 8.
1. De gewone leden en jeugdleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden, ereleden daaronder niet begrepen, een entreegeld moeten betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door gewone leden en jeugdleden te verlenen.
Geldmiddelen.
Artikel 9.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
a. contributies en entreegelden van leden;
b. subsidies;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. eventuele andere baten, zoals opbrengsten van activiteiten, bijvoorbeeld stadswandelingen en tentoonstellingen.

Bestuur.

Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering.
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen gewone leden.
Een bestuurslid mag maximaal twee perioden van maximaal drie jaar achtereen deel uitmaken van het bestuur. Na een periode van minimaal één jaar buiten het bestuur mag weer voor maximaal twee perioden van maximaal drie jaar achtereen zitting genomen worden in het bestuur, etcetera.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf gewone leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer gewone leden moet tenminste vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid tijdelijk schorsen als bestuurslid of ontzetten uit het bestuurslidmaatschap.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan zich herkiesbaar stellen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Na afloop van deze zittingsperiode kan hij nog maximaal één periode van maximaal drie jaar achtereen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en/of wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen of neer moet leggen wegens ontzetting uit het bestuurslidmaatschap.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld.

Taak en bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of door de voorzitter tezamen met de penningmeester of door de secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is slechts, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis óf onbepaald is óf een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaan, óf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt.
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, behoudens de sub 3a en b genoemde handelingen door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
h. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

Rekening en verantwoording.

Artikel 12.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en/of de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

Algemene vergaderingen.

Artikel 13.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 komen onder meer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4;
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie, eventueel entreegeld;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door de leden;
m. wat verder ter tafel komt.
3. Andere algemene vergaderingen dan de voorbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 18 en 19.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Toegang en stemrecht.

Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Zowel gewone leden als jeugdleden als ereleden van de vereniging die niet zijn geschorst, hebben één stem.
4. Een lid kan slechts voor één ander lid zijn stem uitbrengen en alleen op grond van een schriftelijke volmacht.

Voorzitterschap-notulen.

Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere bestuursleden, die daartoe bij voorbaat door het bestuur wordt aangewezen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Besluitvorming.

Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het voorstel verworpen.
7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging.

Artikel 18.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste tien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een volstrekte meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet een/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt uiterlijk één maand daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een volstrekte meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding.

Artikel 19.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding, dat in de algemene vergadering wordt genomen, dient te worden vastgelegd welke zaken zullen worden overgedragen aan één of meer instantie(s).
De betreffende instantie(s) dient/dienen een instelling te zijn met een soortgelijk doel dan wel vergelijkbaar doel als de onderhavige vereniging.
Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een instelling met een soortgelijk doel dan wel vergelijkbaar doel als de onderhavige verenging.
De instellingen moeten zijn gerangschikt als Algmeen Nut Beogende Instelling, zoals bedoeld in artikel 6:33 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.
Het betreft hier onder meer de volgende zaken:
a. Alle op de heemkunde betrekking hebbende zaken, zoals archief en boekwerken dienen bij voorkeur ter beschikking te worden gesteld aan een plaatselijk of regionaal instituut op het gebied van de heemkunde.
b. Archeologische vondsten dienen bij voorkeur ter beschikking te worden gesteld van aan de plaatselijke of de provinciale afdeling van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. (RACM).
c. Na vereffening dient het batig saldo uitgekeerd te worden aan een plaatselijk of regionaal instituut met een vergelijkbaar doel, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de heemkunde, geschiedkunde, genealogie of archeologie.
3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook ander reglement(en) vaststellen.
2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud en met beperkte voorlezing in te stemmen.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Berghem, gemeente Oss op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris om+++++?