E nieuws december 2023

Dag allemaal,
Richting het einde van het jaar kom ik nog met een rijk gevulde Nieuwsbrief.
Hopelijk vinden jullie er tijd voor om deze onder de kerstboom of bij het naar binnenwerken van een oliebol te lezen.
In alle gevallen willen we jullie fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en een goed begin van het nieuwe jaar toewensen !!
Het bestuur van Heemkundekring Land van Ravenstein

Korte terugblik op onze Ledenvergadering van 29 november jl.
In onze goed bezochte ledenvergadering van 29 november hebben we elkaar bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom Luciakerk, VidiReo, de eerste voorbereidingen van de Open Monumentendag 2024 en het herplaatsen van de schakel- en verdeelkast (zie verderop in de nieuwsbrief).
Daarnaast heeft onze penningmeester Ton van de Bergh, conform de gedane toezegging tijdens de vorige ledenvergadering, ons uitgebreid bijgepraat over de financiële stand van zaken van onze vereniging en een voorstel voorgelegd hoe om te gaan met de contributie, mede in relatie tot groeiende ledental en de kosten voor ons blad Tussen Maas & Erfdijk.
Dit voorstel ontving de instemming van de leden en wordt hieronder vermeld.
Verder is vanuit het bestuur aangegeven dat zij zichzelf graag als ‘facilitair bedrijf’ ziet opereren. Daarom is de oproep gedaan om per werkgroep een vertegenwoordiger aan te dragen die aanwezig wil zijn bij de bestuursvergaderingen, zodat er sneller, adequater en directer ingespeeld kan worden op de wensen, behoeften en ambities die onder de leden leven.

Uitgave van ons blad ‘Tussen Maas & Erfdijk, groeiend aantal leden en besluit om Contributie en Portokosten te verhogen
Binnenkort verschijnt alweer het blad Tussen Maas & Erfdijk. Het is inmiddels tien jaar geleden dat een aantal leden deelnam aan de schrijverscursus onder leiding van Monica Boschman. Het oorspronkelijke blad ‘’t Maaserf’ kreeg onder eindredactie van Aad Vernooij een vervolg in een nieuw jasje, sindsdien prachtig vormgegeven door Tonny Teuwisse. Inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 31, tiende jaargang.
Het ledenaantal is inmiddels verdrievoudigd en het blad wordt tegenwoordig bezorgd op ± 300 adressen. 16 % van onze leden woont buiten Ravenstein en ontvangt het blad via de post. Tijdens de ledenvergadering van donderdag 29 november is besloten om over te gaan tot een contributieverhoging.
Dit houdt in dat een enkel lidmaatschap jaarlijks voortaan € 20,- bedraagt.
Een tweede lid op hetzelfde woonadres betaalt € 10,- .
Leden buiten Ravenstein gaan € 6,- bijdragen aan de portokosten van het blad..
Dit besluit gaat volgend jaar in en wordt derhalve meegenomen in de Begroting 2024 van onze vereniging.

In Memoriam Nico Verhoeven
Op dinsdag 13 december is Nico Verhoeven overleden. We herinneren hem als oud-raadslid voor het CDA in onze voormalige gemeente Ravenstein, actief lid van het Barbara Gilde en betrokken journalist bij Omroep Walraven. Nico is in 2004 lid geworden van onze vereniging en actief binnen de werkgroep Archeologie. We wensen zijn vrouw Nelly, kinderen Karin en Niek en zijn naaste familie veel sterkte toe in de komende periode.

Waardering voor Werkgroep Beeldarchivering
Op 20 december heeft onze werkgroep Beeldarchivering, in de personen van Marja van den Broek en Rop van der Burgt, van de provincie Noord-Brabant en het Brabants Erfgoed de waardering mogen ontvangen voor onze deelname aan de pilot om onze foto’s en kennis te delen in een interactieve kaart voor Brabantse gebouwen / Kerken, kapellen en kloosters. Dit is het vervolg op een eerdere pilot waar we aan mee hebben gedaan over religieuze gebouwen. Een dag later, op 21 december, is de werkgroep door de PLUS supermarkt te Herpen in het zonnetje (?) gezet voor onze bijdrage aan het stickeralbum van de PLUS.

Nieuwe plek voor PNEM schakel- en verdeelkast
In ons lijfblad tussen Maas en Erfdijk van december 2023 wordt met een artikel door Aad Vernooij o.a. aandacht besteed aan de restauratie van ons kleinste Rijksmonumentje; een schakel- en verdeelkast van de PNEM uit de jaren 50 van de vorige eeuw.
De kast stond bij de Sint Luciakerk en is inmiddels vervangen door een moderne kast. Met medewerking van bestuurslid Sjaak Peters van de Stichting de Ravensteinse Molen heeft de kast een nieuw plekje gevonden achter het bijgebouw van de molen aan de Molensingel.
De oude kast is door Tjerk van Berkel in zijn geheel gerestaureerd. Lambert Brouwers uit Ravenstein heeft vakkundig het las- en smeedwerk verzorgd. Alles mede mogelijk gemaakt met een subsidie van ENEXIS (voorheen PNEM) en gesponsord door het schildersbedrijf De Bresser uit Ravenstein.
Op donderdag 14 december om 14.00 uur is de gerestaureerde kast, onder toezicht van onze voorzitter en het bestuur van de stichting De Ravensteinse Molen, door de buitendienst van de gemeente Oss geplaatst. Onze stadsgidsen zullen in hun stadswandelingen aandacht besteden aan het ‘licht’ en de elektrificatie van de binnenstad in vroegere tijden.

Schilderij Portret van Zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils in restauratie
Onlangs werden we, door Laurens van Dam (collectiebeheerder van het Jan Cunenmuseum) geïnformeerd over de stand van zaken rondom de restauratie van het schilderij van de zouaaf Kolonal I.M.P.A. Wils. Dit schilderij hangt in de oude raadszaal en we hebben het, als Heemkundevereniging, in bruikleen.
Op 2 juli 2023 hebben we melding gemaakt over de ontstane schade aan het schilderij van zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils. Deze is toen snel opgehaald en bij het Jan Cunenmuseum in het depot geplaatst. Een schilderijrestaurator heeft een offerte gemaakt en deze is onlangs door de verzekering goed gekeurd.
Op dit moment wordt het schilderij gerestaureerd. Het is een complexe schade, maar naar verwachting zal het goed hersteld kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar een manier om schade in de toekomst te voorkomen.
Hierbij is een glasplaat geen optie. Dit zal ervoor zorgen dat het schilderij zo zwaar wordt dat deze niet zomaar naar boven te transporteren is. Daarnaast is het niet zeker of de muur dat aan kan. Dus wordt er ook gekeken naar een goede bevestiging aan de muur.
Bij navraag wordt de verwachting uitgesproken dat ‘onze’ Kolonel voor de zomervakantie 2024 weer in Ravenstein is teruggekeerd.

Open Monumentendagen 2024
Terugkijkend op een zeer succesvol en goed bezochte Monumentendag 2023 zijn de voorbereidingen alweer gestart voor de editie van 2024. In klein comité is het idee ontstaan om rond het thema Verenigen en Verbinden activiteiten te organiseren op zowel de zaterdag alsook de zondag. Terugkijkend in het verleden naar de diverse ontmoetingsplekken en het rijke verenigingsleven van Ravenstein e.o.
Tijdens dat weekend hiermee allerlei vormen en activiteiten te verbeelden en vervolgens daar ook een verbinding mee te leggen met het heden.
In de komende nieuwsbrieven zal dit onderwerp terug blijven komen, maar voor nu:
Mocht je al inspiratie, ideeën, suggesties hebben laat het maar weten.

Themajaar Gemeente Oss:
Op de schouders van het verleden, kijken naar de toekomst
Misschien heb je er al iets over gelezen of gehoord. 2024 is een themajaar voor de gemeente Oss.
Het motto is: Op de schouders van het verleden, kijken naar de toekomst. Kortweg: Osse schouders.
Hieronder vallen 4 projecten/thema’s, waarvan er 3 gericht zijn op historie:
*** 50 jaar samenwerking op het gebied van archeologie tussen Oss/Universiteit Leiden (focus vooral in het voorjaar)
*** 80 jaar bevrijding (september/oktober)
*** 625 jaar stad (midden oktober)
*** De 4e is De stad van de toekomst; stadsontwikkeling, met onder andere de ontwikkelingen in de Spoorzone in Oss. Dit loopt door het hele jaar heen.

De vraag vanuit de organisatie aan de Heemkundekring Ravenstein is: organiseren jullie activiteiten die binnen deze thema’s passen? Dan zouden we dat graag willen weten, zodat we deze in de aandacht mee kunnen nemen.
Er komen onder andere themapagina’s op de website Tref het in Oss. https://www.trefhetinoss.nl/
Hiernaast wil ik jullie graag op een aantal interessante data wijzen.
Op maandag 8 januari is vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis in Oss de nieuwjaarsreceptie. Dit is ook de aftrap van het themajaar. Hier ben je van harte welkom.
Op dinsdag 26 maart is de erfgoedbedankmiddag. Deze zal plaatsvinden in Acropolis in Megen. Hiervoor wordt nog een uitnodiging verstuurd, maar noteer de datum alvast in je agenda.

Activiteiten in de regio, meld je interessegebied of
Kijk eens op de site van Brabants Heem
Regelmatig ontvangt onze vereniging meldingen van activiteiten van collega-Heemkundekringen in de regio. Telkenmale moeilijk om te beoordelen of dat interessant is of kan zijn voor één van onze leden. Op het moment dat er een Nieuwsbrief uitgaat en het nog tijdig is dan wil ik deze mededelingen nog wel meenemen.
Een mogelijkheid is om via secretaris@heemkunderavenstein.nl je interesseveld aan te geven, zodat ik activiteiten, scholingsaanbod e.d. op dat gebied gericht kan doorsturen.
Verder wijs ik op de website van het Brabants Heem waar een pagina is ingericht met alle activiteiten in onze provincie: In de Kringen » Brabants Heem

Kasteel Heeswijk in wintertijd
In de lang vervlogen winters van oude kastelen, stonden de bewoners voor een uitdaging waar we ons vandaag de dag nauwelijks iets bij kunnen voorstellen: hoe om te gaan met de bittere kou. IJsbloemen op de ramen, overwinteren in het stadshuis, wollen onderkleding en dikke gewaden, priksleeën op de bevroren slotgrachten … Hier werpen we een blik op de fascinerende manieren waarop kasteelbewoners vroeger de winterse kou trotseerden.
Deze expositie, in samenwerking met de Meierijsche Museumboerderij uit Heeswijk Dinther werpt een blik op een tijd waarin de strijd tegen de kou de dagelijkse realiteit bepaalde. Geniet van de details en ontdek hoe onze voorouders hun huizen vulden met warmte en gezelligheid tijdens koude winters.
Deze winterexpo is te bezoeken van 23 december 2023 t/m 24 maart 2024.

Scroll naar boven