vergaderagenda

 

Agenda jaarvergadering d.d. 20 januari 2015            

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Donatie Stadsharmonie OBK 125 jaar

Verslagen

 1. Goedkeuring vergaderverslag 20 september 2015
 2. Jaarverslag 2014
 3. Verslaglegging door de werkgroepen
 • Stadsgidsen
 • Archeologie
 • Techniek/website
 • Redactie tijdschrift
 1. Financieel verslag 2014
 2. Begroting 2015

Verkiezingen

 1. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster van aftreden is Olga aftredend en niet herkiesbaar.

Tonnie van Hooff wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat voor de functie van penningmeester.

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Verkiezing klankbordgroep (drie tot vijf personen)
 1. Rondvraag
 2. Sluiting